bg
>>  
  
 
60    


 
  
 
     
H1N1
     
  
     
2009      
  
   
   
 
  
  
    
 
   
  
        
    
 
 
   
  
       
 
  
  
 
    
29   
   
  
7.8      
    
      
 
      
   
  
   
2008     
   
   
   
    
 
         
   
             
2008  
  
    
2008     
 
  
   
  
   
  
    
 
   
17    
      
 
  
  
   
    
  
  
    
 
   
   
  
     
  17  
  
 
 
  
 
    
   
 

   
 
  
  
 
  
   
    
60    
 
  
 
 
  
  
  
  
88    
  
 
         
  
       
           
《6.20》
      
 
      
2009      
   
  
      
 
    
  
    
  
 
         
2009             
 
     
   
  
     
       
2008
 
   
     
       
  

  
   
   
     
  
 
    
  
  
         
》  
《  
             
  
 
   
    
30    
 
  
8     
 
   
   
   
  
30    
   
 
   
   
    
  
   
        
     
   
      
  
   
  
 
    

   
    


  
  
 
   
  
  
  
     
    
  
   
  
   
   
   
    
   

 
   
  
 
      
   
  
   
  
 
     
     
2008       
 
 
 
   
  
 
  
   
81    
  
   
   
    
       
  
     
 
   
   

    
   
        
    
   
  
   
    
    
      
2008   
 
    
  
   
  
       
        
   
      
  
   
   
  
   
  
 
   
  
《5 1》  
 
 
   
  
    
 